Chính sách riêng tư

Chính sách riêng tư

Cập nhật lần cuối: 05/01/2019

 

Signify Co., Ltd. (sau đây được gọi là Signify) cam kết bảo vệ quyền riêng tư của những người truy cập trang web của chúng tôi, đăng ký bản demo hoặc sự kiện của chúng tôi hoặc đăng ký sử dụng các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi bao gồm SignifyCRM, SignifyMobile và Cloud Business Report . Chính sách Bảo mật này điều chỉnh việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân mà Signify nhận được từ các cá nhân.

 

Vui lòng đọc Chính sách Bảo mật này trước khi truy cập các trang web hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Bằng cách truy cập các trang web hoặc sử dụng các dịch vụ, bạn đồng ý với các thông lệ thu thập, sử dụng và tiết lộ của chúng tôi như được mô tả trong Chính sách Bảo mật này. Không truy cập các trang web hoặc sử dụng các dịch vụ nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào của Chính sách Bảo mật này.

 

THU THẬP THÔNG TIN

 

Thông tin cá nhân

Khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi để yêu cầu thông tin từ chúng tôi, đăng ký dịch vụ ứng dụng, nhận dịch vụ hỗ trợ người dùng, tham gia các sự kiện bán hàng & tiếp thị, chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân sau.

– Tên & Họ

– Chức vụ và Tổ chức

– Địa chỉ email

– Số điện thoại

 

Thông tin truy cập

Khi bạn điều hướng các trang web của chúng tôi, Signify có thể thu thập thông tin thông qua việc sử dụng các công cụ thu thập dữ liệu thường được biết đến như cookie và báo hiệu web thu thập:

– Thông tin trình duyệt (loại và ngôn ngữ).

– Địa chỉ IP.

– Các hành động bạn thực hiện trên các trang web của chúng tôi (chẳng hạn như các trang web đã xem, các liên kết được nhấp và thời gian sử dụng).

Xin lưu ý rằng công nghệ cookie không thu thập thông tin cá nhân của bạn

 

Khi bạn sử dụng các dịch vụ trực tuyến hoặc ứng dụng đám mây của chúng tôi, chúng tôi sẽ tự động thu thập các thông tin sau:

– Thông tin trình duyệt (loại và ngôn ngữ).

– Địa chỉ IP.

– Tên tài khoản.

– Chi tiết sử dụng của bạn, chẳng hạn như ngày giờ và các tính năng được sử dụng, có thể được thu thập và tuân thủ dưới dạng thống kê nhằm mục đích cải thiện dịch vụ.

 

Khi bạn đăng ký dịch vụ hỗ trợ người dùng, chúng tôi thu thập các thông tin sau:

– Tên tài khoản

– Tổ chức liên kết của bạn.

– Chi tiết các yêu cầu bạn có đối với nhóm hỗ trợ của chúng tôi.

– Nội dung liên lạc: điện thoại, email, ghi chú giữa bạn và nhóm hỗ trợ của chúng tôi để đảm bảo rằng các yêu cầu của bạn được thực hiện thành công.

 

Thông tin đăng ký

Khi bạn đăng ký (mua) dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập các thông tin sau:

– Tên doanh nghiệp.

– Địa chỉ thanh toán.

– Sản phẩm đã mua và số lượng đã mua.

 

Khi bạn thực hiện thanh toán trực tuyến, chúng tôi chuyển Thông tin Cá nhân của bạn đến Phương tiện thanh toán như Omise, Paypal hoặc Nhà cung cấp dịch vụ ngân hàng trực tuyến để lưu trữ thông tin của bạn một cách an toàn cho việc thanh toán theo ủy quyền của bạn. Chúng tôi không giữ thông tin thanh toán của bạn như thẻ tín dụng trong bất kỳ hệ thống nào của chúng tôi.

 

Dữ liệu khách hàng đã đăng ký

Bạn có thể gửi dữ liệu theo phương thức điện tử cho các mục đích lưu trữ và xử lý (được gọi là “Dữ liệu khách hàng”). Theo Thỏa thuận đăng ký Signify, Signify sẽ không xem xét, tham chiếu, chia sẻ hoặc phân phối bất kỳ Dữ liệu khách hàng nào như vậy trừ trường hợp bạn hoặc người dùng của bạn yêu cầu nhóm hỗ trợ của chúng tôi truy cập Dữ liệu khách hàng chỉ với mục đích cung cấp kỹ thuật hỗ trợ, hoặc sự kiện theo yêu cầu của pháp luật và được thực thi bởi cơ quan pháp luật.

 

SỬ DỤNG THÔNG TIN

 

Chúng tôi yêu cầu thông tin này để:

– Lưu trữ hồ sơ nội bộ.

– Hiểu nhu cầu của bạn và cung cấp cho bạn những sản phẩm và dịch vụ tốt hơn.

– Cung cấp cho bạn nhiều giao dịch bảo đảm hơn.

– Lập hóa đơn và thu tiền thanh toán từ bạn cho các dịch vụ đã cung cấp cho bạn.

– Trao đổi với bạn về tài khoản của bạn và hỗ trợ bạn nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề nào. Xin lưu ý rằng nếu bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn không thể chọn không nhận email liên quan đến tài khoản của mình và yêu cầu nhận hỗ trợ từ chúng tôi.

– Nếu bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể liên hệ với bạn về các dịch vụ của chúng tôi (bao gồm nâng cấp hệ thống, bảo trì hệ thống) và về yêu cầu phản hồi của bạn đối với dịch vụ của chúng tôi.

– Chúng tôi có thể gửi email định kỳ về các sản phẩm mới, ưu đãi mới hoặc thông tin mà chúng tôi cho rằng bạn có thể thấy thú vị bằng địa chỉ email mà bạn đã cung cấp. Về vấn đề này, những email này sẽ có một liên kết mà bạn có thể nhấp vào để hủy đăng ký nhận các thư khác.

– Đôi khi, chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn để liên hệ với bạn, qua email hoặc điện thoại, cho mục đích nghiên cứu thị trường.

– Sự tuân thủ pháp luật. Theo yêu cầu của pháp luật, chúng tôi phải hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật. Chúng tôi có thể được yêu cầu chia sẻ thông tin cá nhân của bạn để điều tra, ngăn chặn hoặc thực hiện hành động liên quan đến gian lận bị nghi ngờ, hoạt động bất hợp pháp hoặc đe dọa đến sự an toàn của bất kỳ người nào cũng như để phản hồi quy trình tư pháp hoặc yêu cầu hợp lệ của chính phủ hoặc theo yêu cầu khác của pháp luật.

 

TRUY CẬP, SỬA CHỮA, XÓA DỮ LIỆU CÁ NHÂN

 

Bạn có thể yêu cầu chúng tôi gửi cho bạn dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn, ở định dạng hoặc tệp di động. Và bạn có thể yêu cầu chúng tôi xem xét chỉnh sửa dữ liệu cá nhân đó. Nếu bạn không còn sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của chúng tôi và muốn xóa dữ liệu cá nhân đó, bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xem xét điều đó. Sau khi Signify nhận được yêu cầu của bạn, Signify sẽ xem xét và tiến hành xóa dữ liệu cá nhân của bạn nếu Signify không có lợi ích hiện hành cũng như nghĩa vụ phải giữ lại dữ liệu đó, chẳng hạn như cho mục đích lưu giữ sổ sách hoặc tuân thủ luật mạng.

 

QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA EU

 

Nếu bạn là cư dân của các nước thành viên Liên minh Châu Âu, bạn sẽ có quyền truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà chúng tôi đã thu thập về bạn. Bạn cũng có quyền hạn chế việc chúng tôi xử lý thêm dữ liệu cá nhân của bạn hoặc yêu cầu chúng tôi không xử lý dữ liệu đó (hoặc cung cấp cho bên thứ ba) cho các mục đích tiếp thị hoặc các mục đích khác với những gì được bạn cho phép ban đầu.

 

Để thực hiện bất kỳ quyền nào ở trên, vui lòng tham khảo phần “Thông tin liên hệ về quyền riêng tư” và viết thư cho chúng tôi để nêu rõ quyền nào bạn định thực hiện. Chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn trong vòng 30 ngày. Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể yêu cầu thông tin bổ sung từ bạn để cho phép chúng tôi xác nhận danh tính của bạn.

VỊ TRÍ CỦA DỮ LIỆU

 

Signify lưu trữ thông tin và dữ liệu được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này trên trung tâm dữ liệu máy chủ chính cũng như trung tâm dữ liệu máy chủ dự phòng (cho mục đích khắc phục thảm họa) ở Thái Lan, Singapore và Hoa Kỳ. Dữ liệu được tự động chuyển từ và đến các trung tâm dữ liệu bằng SSL, với nhóm hệ thống của chúng tôi tại Thái Lan thường xuyên giám sát các hoạt động tự động.

 

Bằng cách sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn xác nhận rằng chúng tôi lưu trữ thông tin và dữ liệu được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này tại các trung tâm dữ liệu ở các quốc gia trên và bạn cho phép nhóm của chúng tôi ở Thái Lan sử dụng thông tin và dữ liệu để cung cấp dịch vụ cho bạn.

 

LƯU TRỮ DỮ LIỆU

 

Nói chung, chúng tôi lưu giữ thông tin và dữ liệu để cung cấp dịch vụ của mình hoặc để tuân theo nhu cầu pháp lý.

 

Khi chúng tôi không cần giữ lại thông tin và dữ liệu, chúng tôi sẽ xóa hoặc nếu không thể xóa, chẳng hạn như vì nó đã được lưu trữ trong kho lưu trữ dự phòng, chúng tôi sẽ lưu trữ an toàn và cách ly nó khỏi bất kỳ xử lý nào nữa cho đến khi xóa được.

 

CAM KẾT QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA BẠN

 

Thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo mật, KHÔNG chia sẻ cho bên thứ 3. Chỉ những nhân viên và nhà thầu được ủy quyền (đã đồng ý với thỏa thuận bảo mật của chúng tôi) mới có quyền truy cập vào thông tin này.

 

Trong bất kỳ trường hợp nào, chúng tôi không bán hoặc cho thuê bất kỳ thông tin cá nhân nào của bạn. Chỉ trong trường hợp bạn yêu cầu chúng tôi đề xuất các sản phẩm và dịch vụ ngoài ưu đãi hiện tại của chúng tôi, chúng tôi có thể giới thiệu bạn với các đối tác kinh doanh khác và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn và sẽ chỉ làm như vậy khi có sự đồng ý của bạn.

 

Signify duy trì các thủ tục hành chính nghiêm ngặt và tăng cường bảo mật hệ thống để bảo vệ thông tin và dữ liệu được lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi trong các trung tâm dữ liệu. Các trung tâm dữ liệu này được chứng nhận ISO27001, với tường lửa và kiểm soát truy cập vật lý nghiêm ngặt. Và đối với tất cả các dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sử dụng công nghệ mã hóa Lớp cổng bảo mật (SSL) tiêu chuẩn ngành để bảo vệ tất cả các giao dịch của bạn không bị chặn qua Internet.

 

LIÊN KẾT VỚI CÁC TRANG WEB KHÁC

 

Trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web khác mà bạn quan tâm. Tuy nhiên, khi bạn nhấp vào các liên kết này và rời khỏi trang web của chúng tôi, bạn cần lưu ý rằng chúng tôi không có bất kỳ quyền kiểm soát nào đối với các trang web khác này. Do đó, chúng tôi không thể chịu trách nhiệm bảo vệ quyền riêng tư của bạn khi bạn đang truy cập các trang web khác không bị điều chỉnh bởi Chính sách bảo mật này. Bạn nên thận trọng và xem Chính sách Bảo mật của các trang web khác này.

 

THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

 

Chúng tôi có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc bớt các phần của Chính sách Bảo mật này vào từng thời điểm và theo quyết định riêng của chúng tôi. Chính sách của chúng tôi là thông báo cho bạn biết rằng các thay đổi đã được thực hiện bằng cách hiển thị Ngày cập nhật cuối cùng của Chính sách bảo mật ở đầu Trang chính sách bảo mật. Tất cả các thay đổi có hiệu lực ngay lập tức kể từ Ngày cập nhật cuối cùng đó.

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ QUYỀN RIÊNG TƯ

 

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về Chính sách Bảo mật của chúng tôi, bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin bên dưới:

 

gửi email về presales@signify.co.th

hoặc

hòm thư tại Signify Co., Ltd., Unit No 3, 931 Chareon-nakorn Rd., Klongsan District, Bangkok 10600 Thailand