เชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ CRM ไปยัง Tibco Jaspersoft BI

เชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ CRM ไปยัง Tibco Jaspersoft BI

ทราบข้อมูลเร็วขึ้น แม่นยำขึ้น ลึกและครอบคลุมด้วยมิติของข้อมูลที่ช่วยผู้บริหารตัดสินใจทางธุรกิจ

ซิคนิฟายเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ Tibco Jaspersoft (previously Jaspersoft Inc.) ให้บริการอิมพลีเมนต์ Jaspersoft BI และเชื่อมต่อกับระบบงานขาย เช่น SignifyCRM  หรือ Salesforce

ทิปโก้ แจสเปอร์ซอฟท์ เป็นเทคโนโลยีประมวลผลข้อมูลและนำเสนอข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ  รองรับการใช้งานที่ต้องการความยืดหยุ่นสูง   สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้หลากมุมมองและรอบด้าน  ผู้ใช้งานสามารถสร้างรายงาน Interactive ได้ด้วยตนเอง

Tibco Jaspersoft เหมาะกับองค์กรที่มีจำนวนผู้ใช้งานมาก หรือมีใช้ข้อมูลจำนวนมาก (Big Data)   ซึ่งเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์ BI อื่นๆ  Tibco Jaspersoft จะมีความคุ้มค่าที่สุด

Tibco Jaspersoft ประกอบไปด้วยโมดูลเครื่องมือต่างๆที่ใช้สร้างระบบรายงานอัจฉริยะให้แก่องค์กรธุรกิจ

JasperStudio and Jaspersoft Report: รองรับการพัฒนาและปรับแต่งฟอร์ม รายงาน พร้อมกราฟ ที่มีรายละเอียด  มีความคมชัดสูง และด้วยเทคโนโลยี HTML5 interactive reports ให้ประสบการณ์สูงสุดต่อผู้ใช้งาน

JasperReports Server: รองรับการเรียกใช้ข้อมูลจำนวนมากในระดับ terabyte จากหลายแหล่งข้อมูล

ด้วยเทคโนโลยี In-Memory Analysis รองรับการสร้างรายงานสร้างกราฟได้อย่างสะดวกรวดเร็ว    ผู้ใช้งานสามารถสร้างหน้าสรุปข้อมูลหรือ Dashboard ซึ่งรวมรายงานและกราฟต่างๆเข้าไว้ด้วยกันในหน้าเดียวอย่างลงตัว

Jaspersoft ETL: รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับระบบฐานข้อมูลภายนอกทั้งที่เป็น Relational Database เช่น Oracle, MySQL, DB2, SQL Server, Sybase, Postgres และ Non-Relational Big Data Engine เช่น Hadoop and MongoDB

Web Embedding Technology

Tibco Jaspersoft เป็นซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลอัจฉริยะที่ดีที่สุดหนึ่งๆของโลก ด้วยสถาปัตยกรรม Web Service สามารถรับและส่ง Report Request จากระบบซอฟต์แวร์อื่นๆได้   จึงสามารถผสมผสาน (Embed) กับระบบเวปไซด์หรือเวปแอฟพลิเคชั่นที่มีอยู่เดิมได้

Tibco Jaspersoft BI Enterprise Edition ยังรวมคุณสมบัติที่ตอบสนองต่อความต้องการใช้งานที่ซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งได้แก่ Built-in Multi-Tenancy เหมาะสำหรับ ผู้ให้บริการ (Service Operator) หรือ องค์กรที่ต้องการรวมศูนย์การจัดการข้อมูลของบริษัทฯในเครือเข้าไว้ด้วยกัน

Technology Highlights and Benefits

 • End-User Friendly
 • Interactive & Pixel-Perfect Report
 • HTML5 Visualization
 • Executive Dashboards
 • Self-Service BI with AdHoc Reporting
 • OLAP Data Analysis
 • Enterprise Ready, Terabyte Scalable
 • In-Memory Analysis, Big Data Analytics
 • Data Integration (ETL)
 • Multiple Data Source: RDBMS, NoSQL, Big Data, and OLAP sources
 • Complete Web Service Platform: Java, PHP, REST, HTTP APIs

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม   กรุณาติดต่อเราที่ +66 2 863 6038