บริการอิมพลีเมนต์

บริการอิมพลีเมนต์

ซิคนิฟายมีบริการให้คำปรึกษาในการวางระบบงานหรืออิมพลีเมนต์งานให้แก่ลูกค้า  เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าทีมงานของลูกค้าจะมีกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และสามารถประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ให้เกิดประโยชน์ต่อการทำงานได้อย่างเต็มที่

เรามีบริการอิมพลีเมนต์แก่ลูกค้า 2 แบบได้แก่

o  แพคเกจเริ่มต้น สำหรับธุรกิจ SME (SME Start Package)

o  งานโครงการ ดำเนินการตามความต้องการเฉพาะลูกค้า (Customized Project Services)

แพคเกจเริ่มต้น สำหรับธุรกิจ SME (SME Start Package)

แพคเกจนี้ช่วยให้ผู้บริหารธุรกิจ SME สามารถจัดขั้นตอนการทำงานของทีมงาน  วางระบบงาน และใช้ประโยชน์จากซอฟต์แวร์ได้อย่างเต็มที่

แพคเกจฯครอบคลุมเนื้องานดังต่อไปนี้:

o  ประชุม Project kick-off กับทีมงานลูกค้า*

o  ให้คำปรึกษาการวางระบบงาน แนะนำการใช้งาน  วิเคราะห์ความต้องการ และตั้งค่าการทำงานของระบบให้สอดคล้องกัน**

o  ให้คำปรึกษาในการนำเข้าข้อมูลตั้งต้น ซึ่งได้แก่ ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลผู้สนใจ ข้อมูลสินค้า

o  จัดฝึกสอนการใช้งาน 1 ครั้ง***

o  ส่งมอบระบบงาน 2 ระบบ ได้แก่ ระบบเพื่อการทดสอบและฝึกสอนผู้ใช้งาน (Staging System) และระบบเพื่อการใช้งานจริง (Production System)****

 

*ทีมซิคนิฟายจะติดต่อลูกค้า เพื่อนัดวัน Project Kickoff  โดยจะนัดวันและเวลาที่ว่างตรงกันเร็วที่สุด และได้วันนัดภายใน 30 วันนับจากวันที่ลูกค้าได้ชำระค่าบริการ
**การอิมพลีเมนต์ดำเนินงานโดยทีมให้คำปรึกษา (Analyst)  เข้าทำงานไม่เกิน 5 วัน  และไม่รวม Software Customization
***จำนวนการฝึกสอน ในแพคเกจนี้มีจำนวน 1 ครั้ง   ในกรณีที่ลูกค้าต้องการให้ฝึกสอนมากกว่า 1 ครั้ง  ลูกค้าจะสามารถซื้อ Training Days เพิ่มเติมจากทีมขายของซิคนิฟายได้
****Software Subscription (สำหรับ Production System) จะเริ่มต้นภายใน 90 วันนับจากวัน Project Kickoff

งานโครงการ ดำเนินการตามความต้องการเฉพาะลูกค้า (Customized Project Services)

ซิคนิฟายสามารถพัฒนาต่อยอดคุณสมบัติของระบบฯตามความต้องการเฉพาะของลูกค้า   โดยเมื่อทีมซิคนิฟายทราบความต้องการและงบประมาณเบื้องต้นของลูกค้า  ก็จะนำเสนอโซลูชั่นและแผนงานโครงการให้ลูกค้าพิจารณา

วางแผนงานโครงการ (Planning)

ศึกษาแนวทางการใช้เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ เพื่อช่วยลูกค้าพัฒนาโมเดลธุรกิจใหม่ (Business Transformation Study)

วิเคราะห์ความต้องการ (Requirement Analysis)

ออกแบบกระบวนการ  ขั้นตอนการทำงาน (Business Process)

ออกแบบรายงาน  กราฟสรุปงาน  และตัวชี้วัดต่างๆ (Reports, Dashboards)

การออกแบบ (Design)

กำหนดแผนการเปลี่ยนไปสู่ระบบใหม่ (Business Process Mapping)

ออกแบบรายละเอียดหน้า User Interface ทั้งหมด (Detailed Design)

ออกแบบฐานข้อมูล (Database Design)

ออกแบบการเชื่อมโยงกับระบบอื่นที่เกี่ยวข้อง (Integration Design)

กำหนดรูปแบบการใช้งานโดยละเอียด (Use Cases)

พัฒนาซอฟต์แวร์ (Development)

พัฒนาเวปแอปพลิเคชัน

พัฒนาโมบายแอปพลิเคชั่น

พัฒนาระบบข้อมูลผู้บริหาร (Executive Dashboard)

พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูล (Integration)

อิมพลีเมนต์ (Implementation)

บริหารโครงการ รายงานความคืบหน้าและข้อปัญหา (Project Management Services)

รีวิวระบบต้นแบบ (Prototype Review)

ฝึกสอนการใช้งาน (User Training)

ทดสอบร่วมกับผู้ใช้งาน (User Acceptance Test)

ทดสอบการเชื่อมต่อระบบ (System Integration Test)

ทดสอบโหลดระบบ (System Volume Test)

เริ่มต้นระบบใหม่ (System Cut-Over)

บริการสนับสนุนผู้ใช้งาน (Managed User Support)

ทีมช่วยเหลือผู้ใช้งาน (Service Desk)

ระบบรับเรื่อง และติดตามผล (Case Management Systems and Reports)

วิเคราะห์เพื่อปรับปรุงต่อเนื่อง (Investigation for Systems Enhancements)

บริการจัดการระบบ (Managed Systems)

จัดการซอฟต์แวร์ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Managed Server Software)

ปรับแต่งความเร็ว และตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบ (Systems Tuning and Performance Monitoring)

บำรุงรักษาระบบ (Preventive Systems Maintenance)

มีคำถามอื่น? กรุณาติดต่อเราที่ +66 2 863 6038

Fast Implementation CRM